Jak ująć w księgach rachunkowych zaliczkę w walucie obcej

Gdy firma zapłaciła zaliczkę w walucie obcej na poczet dostawy towarów, na które otrzymały fakturę to powinny to ująć w księgach rachunkowych. Otrzymanie przez podatnika całości bądź części zapłaty nawet przed wykonaniem usługi będzie zobowiązywać do wykonania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury. Jeśli faktura zaliczkowa nie obejmuje całości to trzeba będzie także wystawić odpowiednią fakturę końcową po zakończeniu dostawy towarów czy usług.

 

Na dokumencie znajduje się suma wartości z pomniejszeniem kwoty już wcześniej otrzymanej w ramach zaliczki. Trzeba oczywiście dołączyć do tego te faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem zapłaty oraz nie później niż 15 dnia miesiąca w którym otrzymało się płatność. Dla powstania obowiązku podatkowego nie ma znaczenia czy będzie wystawiona faktura czy nie. Przychody z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych Często występuje sytuacja, że podatnik przed dokonaniem dostawy towaru otrzymuje kilka zapłat i wystawia kilka faktur zaliczkowych. Dlatego w takich kolejnych fakturach nie trzeba już zawierać informacji o wcześniejszych zaliczkach, trzeba tą informację umieścić w fakturze końcowej. Średni kurs Jeśli zaliczka jest w fakturze obcej trzeba będzie ją przeliczyć na złotówki według kursu NBP z dnia poprzedzającego otrzymanie danej kwoty. Niekiedy może się jednak okazać, że pojawią się różnice kursowe, które będzie trzeba ustalać, gdy zostanie uzyskany przychód z transakcji. Jeśli podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego to będzie tutaj miała zastosowanie zasada, że przeliczone będą złote według średniego kursu danej waluty na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury. Według ustaw samo wpłacenie zaliczki czy otrzymanie faktury nie pozwala jednak na umieszczenie tego faktu w ramach kosztów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodu może być jedynie taki wydatek, który jest ostateczny. Zaliczka jednak takiego charakteru nie ma ponieważ może być zwrócona. Jeśli chodzi o ustalenie różnic kursowych to trzeba brać pod uwagę kwestie przedstawione w ustawie o podatku CIT oraz PIT. Z tych przepisów będzie wynikać, że różnice powstają w momencie, gdy wartość kosztu będzie po przeliczeniu według kursu średniego inna niż w dniu zapłaty. W podatkowej metodzie, jeśli chodzi o ustalenie różnic kursowych to bierze się pod uwagę tylko kwoty netto zobowiązań. Natomiast różnice kwoty są obojętne podatkowo. Odwrotne obciążenie w księgach rachunkowych W przypadku spraw bilansowych wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej będzie się przeliczać na złote po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, w którym nastąpiło przygotowanie faktury końcowej. Jednak otrzymanie faktury zaliczkowej może być wcześniejsze i ten kurs będzie inny niż ujęty potem w fakturze końcowej.

 

Rozchód waluty obcej z rachunku walutowego będzie wyceniać się po kursie średnim NBP z dnia, który poprzedza zapłatę zaliczki. Ewidencja na kontach powinna być realizowana następująco:

Na początek księguje się rozchód waluty obcej a w drugim kroku realizuje się fakturę zaliczkową

a) kwota brutto: strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami”;

b) kwota VAT podlegająca odliczeniu (wykazana na fakturze): strona Wn konta „VAT naliczony”;

c) wartość netto: strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”.

Po trzecie księguje się fakturę końcową:

a) kwota brutto: strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami”;

b) kwota VAT podlegająca odliczeniu (wykazana na fakturze): strona Wn konta „VAT naliczony”;

c) wartość netto: strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”. Ponadto trzeba zapłacić również część zobowiązania po stronie WN Rozrachunki z dostawami i rachunek Walutowy po stronie Ma

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!