Przygotowywanie sprawozdania finansowego

Złożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym jest bardzo istotnym obowiązkiem wielu różnych podmiotów, dokładnie określonych w obowiązujących obecnie przepisach. Jakiekolwiek zaniedbania z tym związane często prowadzą do poważnych konsekwencji, przez co zawsze należy podejść do tej kwestii z najwyższą możliwą uwagą. Na samym początku dobrze będzie dowiedzieć się, na czym dokładnie polega ten obowiązek i jakie sankcje mogą grozić każdemu, kto go zlekceważy.

Ustawa o rachunkowości obowiązująca obecnie w Polsce zawiera przepisy które bardzo dokładnie określają, jakie dokładnie kary mogą grozić za dopuszczenie się zaniedbań związanych z przygotowaniem i złożeniem w odpowiednim miejscu sprawozdania finansowego. W większości przypadków są to przede wszystkim kary finansowe, choć niekiedy może dojść nawet do pozbawienia wolności. Za dopilnowanie wypełnienia takich obowiązków odpowiada przede wszystkim kierownik danej jednostki, która jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje w takim razie wiele różnych podmiotów, które mogą być objęte tym właśnie nakazem; jest to zarówno spółka kapitałowa, spółka osobowa prawa handlowego, spółdzielnia jak i przedsiębiorstwo państwowe. Złożenie takiego sprawozdania musi nastąpić maksymalnie w ciągu 15 dni od momentu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Takie sprawozdanie finansowe należy złożyć w rejestrze. W przypadku, gdy wcześniej przeprowadzone zostało badanie, to istnieje także obowiązek złożenia opinii biegłego rewidenta, który był za to odpowiedzialny. Dopełnieniem całej tej procedury jest wystawienie przez stosowny organ odpowiedniego postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale zysków albo pokrycia strat. Może ono mieć formę między innymi odpisu od uchwały. Osoby piastujące stanowisko kierownika spółki komandytowo-akcyjnej, spółki kapitałowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, przedsiębiorstw państwowych oraz spółdzielni muszą dołączyć również kilka dodatkowych dokumentów, oprócz tych standardowych. Należy do tego przede wszystkim dokładne sprawozdanie z działalności. Przekazane dokumenty tego typu zostaną następnie umieszczone w aktach rejestrowych spółki. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego znajdują się natomiast następne wzmianki mówiące o składaniu takich dokumentów. Punkt 4 artykułu 79 ustawy o rachunkowości dokładnie opisuje wszystkie sankcje jakie mogą być nałożone w związku z nieprzestrzeganiem wymienionych wyżej obowiązków. Każdy kierownik danej jednostki który dopuści się jakichkolwiek zaniedbań w związku z nałożonymi na niego obowiązkami może podlegać karze finansowej lub nawet karze pozbawienia wolności.

Przestępstwem jest niedopełnienie związanych z tym obowiązków, złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym niewłaściwych dokumentów albo też złożenie ich w nieodpowiednim organie. Przeciwko takim działaniom wszczyna się zwykle postępowanie sądowe. Należy jednak pamiętać o tym, że kara taka nie jest nakładana na samą jednostkę, a jedynie na jej kierownika. Sprawia to, że to właśnie osoba piastująca takie stanowisko musi podchodzić do swoich obowiązków z jak najwyższą uwagą. To do niej należy nie tylko prawidłowe wykonanie własnych czynności ale także i zadbanie o to, aby wszyscy pracownicy danej jednostki we właściwy sposób wywiązali się ze swoich zadań. Kierownikiem jednostki odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie takich procedur może być między innymi członek jej zarządu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!