Świadczenia urlopowe

Tematem tego artykułu, jest omówienie kwestii dotyczących kosztów uzyskania przychodów. Głównym aspektem jest jednak pytanie, czy można do nich doliczyć świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom przez pracodawców, zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, którzy zrezygnowali z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

W oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z którego można wywnioskować, że nie rozróżnia świadczeń urlopowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i z innego źródła. Niemniej jednak, nie ma wzmianki o tym jakoby źródłem finansowania świadczeń urlopowych dla celów zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów mógł być tylko zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Można zatem uznać, że jest to warunek opcjonalny, spełniony przez pracodawcę, z czego wynika, że świadczenia urlopowe powinny być wypłacane zgodnie z przyjętymi normami. Zmiany w nieujawnionych przychodach. Ogólnie rzecz biorąc, opierając się na ustawie, trzeba uznać iż świadczenia urlopowe muszą być zgodne również z regułami funkcjonowania zakładu pracy. Co znaczy, że wydatki na świadczenia urlopowe pośrednio podlegają uwzględnieniu w ramach kosztów uzyskania przychodu poprzez zaliczenie do nich odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W świetle obowiązującego prawa, jest to zabieg korzystny, niemniej dotyczy jedynie części pracodawców. Przywilej ten dotyczy jedynie tych pracodawców, którzy na dzień pierwszego stycznia, zatrudniali dwudziestu pracowników w systemie pełnoetatowym. Pracodawcy Ci z powodzeniem mogą korzystać z przywileju który określa dowolne kształtowanie wysokości odpisu na ten fundusz lub rezygnację z jego tworzenia. Jednak tylko jeżeli postanawia tak układ zbiorowy pracy, a gdy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, obowiązuje już regulamin wynagradzania. Jak rzecz wygląda w przypadku pracodawców,którzy zatrudniają mniej niż dwudziestu pracowników? Tak grupa pracodawców, zgodnie z ustawą 4-6 artykułu, wypłacają świadczenia urlopowe, dodatkowo wspierane przez ZFŚS, w ramach specjalnej formy aktywności pracodawcy.

Ustawa z początku lat dziewięćdziesiątych o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki pracodawcy na działalność socjalną (czyli świadczenia, zgodne z zasadami funduszu), o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ministerswo Finansów jako organ regulujący, ustaliło jednak odrębne zasady dla niektórych pracodawców. Chodzi tu o koszty jakie stanowią opisy, z których tworzone są zakładowe fundusze świadczeń socjalnych. W innych sytuacjach, wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!