Szybsze koszty uzyskania niż przychody dla wspólnoty

Pojawiają się niekiedy pytania czy wspólnota mieszkaniowa może wykazywać przychody z zaliczek, które są na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe to ich funkcjonowanie będzie się opierać również na specjalnej ustawie, która dotyczy własności lokali. Wspólnota nie jest prowadzącą działalność gospodarczą tylko ma zajmować się utrzymywaniem nieruchomości w dobrym stanie.

 

Dotyczy to zarówno spraw technicznych jak i prawnych i ekonomicznych. Dlatego do przychodów z zaliczek nie ma tutaj zastosowania przepis, który określa powstanie przychodów dla celów podatkowych. Wspólnota nie ma świadczyć usług na rzecz właścicieli, ale zajmuje się jedynie gromadzeniem środków pieniężnych, aby dokonywać odpowiednich opłat, które są niezbędne do utrzymania lokalu w dobrym stanie. W podatkowym ujęciu otrzymanie opłat od mieszkańców nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. W podobny sposób do tego odniosła się izba skarbowa w Katowicach, która zajęła się interpretacją. Odnosiła się do tego, że zasady potrącalności kosztów muszą być odpowiednio traktowane i w przypadku uzyskania przychodów bezpośrednio odnoszących się do roku podatkowego będzie to, że są one potrącalne w tym roku, w którym były uzyskane. Koszty związane również z przychodami, które odnoszą się do danego roku podatkowego a poniesione są po zakończeniu roku podatkowego będą związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, które jest określone na podstawie specjalnych przepisów oraz złożeniu zeznania nie później niż przed upływem terminu, który będzie również odpowiednio określony co do złożenia tego sprawozdania. Koszty, które są bezpośrednio powiązane z przychodami będą się odnosić również do przychodów z roku podatkowego i jeśli są poniesione po terminie to będą potrącalne w roku podatkowym, który nastąpi po roku, w którym sprawozdanie zostało przygotowane. Takie rozliczenie wynika z przepisów ustaw. Koszty inne niż te bezpośrednio związane z przychodami będą potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeśli te koszty dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy będą potrącalne w stosunku proporcjonalnym do okresu, w którym występowały. Dzień poniesienia kosztów to dzień, w którym ujęto je w księgach rachunkowych, co było bezpośrednio związane z otrzymaną fakturą. Odniesienie dnia poniesienia kosztu będzie więc odnosić się do kwestii księgowania tych kosztów.

INTERPRETACJE

Jeśli chodzi o cele podatków dochodowego to dzień poniesienia kosztów będzie dniem, w którym koszt został ujęty w ramach ksiąg rozrachunkowych a nie jak twierdzą wnioskodawcy dzień, gdy środki zostały rozchodowane na rachunku w banku. Podobnie stwierdza Izba Skarbowa z Katowic w przeprowadzonej przez siebie interpretacji tych właśnie kwestii.

Odnosząc się do przepisów ustawy o rachunkowości stwierdza się, że podstawą do zapisu w księgach rachunkowych będzie zawsze dowód księgowy, w którym trzeba umieścić odpowiednią datę dokonania operacji oraz stwierdzenie wszystkich kwestii, które mają znaczenie przy wykonaniu tej operacji i bezpośrednio się do niej odnoszą. Zapis powinien zawierać datę operacji oraz rodzaj i numer, który będzie identyfikacją takiej operacji. O zadekretowaniu zawsze będzie decydować dzień, w którym zostało to dokonane. Data zapisu jest datą techniczną, która odnosi się jedynie do wprowadzania informacji do systemów. Dlatego dniem poniesienia kosztów zawsze będzie ten dzień, gdy koszty zostały ostatecznie wprowadzone do ksiąg rachunkowych. Jest to dzień, który podmiot wskazał w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych. Takiej interpretacji dokonała Izba Skarbowa w Poznaniu już w 2009 roku. Korzystne jest bez wątpienia to, że koszty będą uwzględnione szybciej na dzień ujęcia w księgach. Natomiast przychody z zaliczek będą dopiero uwzględniane, gdy nastąpi ich otrzymanie. Pośrednie koszty uzyskania przychodów to wydatki, które nie mogą być przypisane do przychodów ale jest możliwość ich odpowiedniego uzasadnienia, które prowadzi do ich osiągnięcia.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!