Bezprawie w fiskusie

Kontrola sprawdzania zasadności zwrotu VAT, odbywa się za pośrednictwem organów bazujących na konstrukcji uznania administracyjnego. Przepisy ustawy o VAT narzucają obowiązek, zasadności weryfikacji wskazówek co do postępowania była urzeczywistniona. Obowiązek właściwego uzasadnienia stanowiska organu wiąże się z charakterem postępowania weryfikacyjnego, bowiem uzasadnienie to określa punkt kulminacyjny oceny pracy organu. Co ułatwia sprecyzowanie tego, co wydaje się być nie zgodne z konstytucją administracyjną, a w takim wypadku decyzja zostaje uchylona. Dla przykładu warto przytoczyć sprawę, rozpatrywaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, która miała miejsce 12 lutego bieżącego roku.

Sprawa dot. spółki, która złożyła deklarację zwrotu podatku wraz z wnioskiem o przyspieszenie terminu zwrotu podatku. Sąd w trakcie rozprawy, uznał za konieczne przeprowadzenie weryfikacji rozliczeń Spółki z kontrahentami celem ustalenia prawidłowości i rzetelności transakcji dokonywanych przez nią w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych. Decyzja organu, była uwierzytelniona, bowiem konkretna Spółka obarczona była już wcześniej postępowaniem kontrolnym. Równie częstym zjawiskiem w branży podatkowej, są wyłudzenia zwrotów VAT-u, opierających się na odwrotnym obciążeniu.Spółka wezwała organ do usunięcia naruszeń prawa poprzez uchylenie zaskarżonego postanowienia i do niezwłocznego zwrotu nadwyżki podatku. Niemniej jednak, organ sprawiedliwości nie udzielił odpowiedzi na to wezwanie. Reakcją na decyzję sądu, było zaskarżenie przez Spółkę, wyrażoną w skardze, akcentującej w sobie masę uchybień. Stanowisko sądu zaś, ograniczyło się jedynie do uchylenia zaskarżonego postanowienia, uzasadnienie wyraziło się w aspekcie zasadności wydania postanowienia o przedłużeniu terminu. Sąd stwierdził, że taka konstrukcja uzasadnienia narusza przepisy Ordynacji podatkowej traktujących o właściwej budowie decyzji podatkowej. Reasumując, to kontrola odbywa się w oparciu o wyżej wymienioną konstytucję administracyjną.

Uwierzytelnienie nieprawidłowości jednak, musi być oparte twardymi dowodami, niemniej jednak jak widać na przytoczonym przykładzie, uwierzytelnienie to pojęcie niemalże względne. Bowiem, ocena tego typu decyzji sprowadza się do badania, czy organ podatkowy uwzględnił całokształt okoliczności faktycznych mających wskazywać na wyrażone w przepisach przesłanki warunkujące zastosowanie danej normy, oraz czy w ramach uznania nie naruszono swobodnej oceny dowodów. Podobna sytuacja dotyczy podatnika, który nie podał powodu, przedłużenia terminu zwrotu podatku. Dodatkowo, należy pamiętać o uwierzytelnieniu przytaczanych argumentów.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!