Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami?

Małżonkowie zawsze mogą przygotować u notariusza umowę, w której zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa między nimi. Nie wszyscy małżonkowie potrafią jednak dojść do porozumienia w tym względzie i dlatego każdy może żądać takiego ustanowienia również przez sąd.

Krok 1: Wybór sądu Właściwym sądem do rozpatrzenia sprawy związanej z ustanowieniem rozdzielności majątkowej będzie sąd rejonowy. Jeśli chodzi o właściwość miejscową to będzie to sąd, w którym małżonkowie mają ostatnio wspólne zamieszkanie, jeśli nadal przynajmniej jedno z nich zamieszkuje w tym okręgu. Gdy nie można ustalić sądu rejonowego właściwym będzie sąd na terenie którego mieszka strona pozwana. Jeśli nawet mimo tego nie da się ustalić sądy to w ostateczności można wnieść sprawę do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powodu.

Krok 2: Określenie powoda Do wniesienia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków będzie uprawniony każdy małżonek. Do uprawnionych należy również prokurator, który będzie działał na rzecz jednego z małżonków.

Krok 3: Określenie pozwanego Gdy mamy pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowego stroną pozwaną będzie zawsze drugi małżonek z tego związku.

Krok 4: Wniosek W przygotowywanym pozwie powinno być umieszczone żądanie, w którym powód prosi o to, by sąd ustanowił rozdzielność majątkową między małżonkami. Można także żądać zasądzenia kosztów procesu od pozwanego oraz można dołączyć wnioski dowodowe do danej sprawy.

Krok 5: Uzasadnienie Pozew musi być oczywiście odpowiednio uzasadniony. Należy w takim uzasadnieniu wskazać, że małżonkowie są oczywiście we wspólności majątkowej. Dalej jednak trzeba wykazać ważne powodu dla których sąd powinien zdecydować się na rozwiązanie tej wspólności. Mamy wiele różnych powodów, które mogą to uzasadniać. Przede wszystkim: roztrwonienie majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Ważne, by poszczególne okoliczności były poparte dowodami.

Krok 6: Załączniki Dokumenty, które są powołane jako dowody muszą zostać wymienione w spisie załączników. Do takiego pozwu należy zawsze dołączyć odpis dla strony pozwanej oraz ksera wszystkich załączników. Dokumenty, które mają stanowić dowody powinny być do sądu dostarczone w oryginale

Krok 7: Podpis pozwu Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej musi być własnoręcznie podpisany. Pozew niepodpisany nie będzie rozpoznawany przez sąd.

Krok 8: Wniesienie pozwu Pozew należy osobiście złożyć w biurze podawczym sądu lub też można przesłać do sądu listem poleconym na adres. Po orzeczeniu rozdzielności przez sąd powinno nastąpić podzielenie majątku wspólnego. Dopiero po tym każdy może samodzielnie zarządzać częścią, która do niego będzie należeć. Wcześniej oczywiście wyrok sądu tym względzie musi się uprawomocnić, by można rozpocząć na jego podstawie konkretne działania.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!