Jak sporządzać odpisy aktualizujące wartość należności ?

Jeśli chodzi o stan prawny regulujący odpisy aktualizujące wartość należności, to jest on następujący. Obowiązuje artykuł 35 ustawy o rachunkowości nakazujący aby aktywa finansowe i inwestycje ujmować w księgach rachunkowych na dzień ich zakupu, albo powstania. Ustawa nakazuje dokonywania tak zwanych odpisów aktualizujących, które wyrażają trwałą utratę wartości tych inwestycji. Jeśli chodzi o terminy odpisów aktualizujących, to musi to być nie później, niż na tak zwany dzień bilansowy, gdyż wartość środka pieniężnego czy inwestycji, ustalona na dzień przyjęcia do ksiąg rachunkowych, ma bardzo często wartość historyczną ( bo w międzyczasie wartość uległa zmianie) i nie jest ona zgoda z wartością realną tych środków czy inwestycji.

Odpisy aktualizujące mają za zadanie uaktualnić wartość danego przedsiębiorstwa, a konkretnie jego aktywów. Termin ich wykonania przez księgowego nie jest ściśle określony, ale trzeba go dokonać nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. Księgowy dokonując takich odpisów kieruje się zasadą ostrożności, gdyż rzetelność nakazuje aby w wyniku finansowym uwzględnić wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa,czy zmniejszyć wartość składników aktywów, również tych dokonywanych jako odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Oto sposoby dokonywania odpisów aktualizujących .

 

Wartość należności można aktualizować wtedy, kiedy uwzględni się stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego .

Odpis ten dotyczy-

  • należności od dłużników firmy, którzy zostali prawomocnie postawienie w tak zwany stan likwidacji,lub upadłości

  • należności, które są przez dłużników kwestionowane, wtedy kiedy dłużnik zalega z ich uregulowaniem

  • należności od dłużników, kiedy oddalony został wniosek o upadłość dłużnika, a majątek dłużnika nie zaspokaja kosztów postępowania upadłościowego

  • należności, które są przeterminowane, o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności

 

 

W praktycznej kwestii księgowania i rozliczania odpisów aktualizacyjnych, możemy je zaliczyć albo do pozostałych kosztów operacyjnych, albo do kosztów finansowych. Natomiast jeśli mamy do czynienia z należnościami umorzonymi, przedawnionymi albo nieściągalnymi, trzeba odpisy aktualizujące pomniejszyć o ich wartość.

Odwrócenie aktów aktualizujących polega na tym, że jeśli ustaje przyczyna dla której ich dokonano, należy zwiększyć wartość trwałego składnika aktywów w wysokości uprzednio dokonanego odpisu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!