Na jakich warunkach udzielane są ulgi podatkowe na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Ulgi podatkowe dotyczą każdego, także małe i średnie przedsiębiorstwa mają swoje uprawnienia, co do ulg podatkowych. Każde małe lub średnie przedsiębiorstwo ma prawo do ubiegania się o ulgi podatkowe w spłacie zobowiązań podatkowych.

Kto zatem uprawniony jest do pomocy?

Do grona uprawnionych nalezą mali i średni przedsiębiorcy w myśl prawa Unii Europejskiej. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie rybołówstwa i akwakultury, a także do działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych oraz produkcja i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne. Udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeśli pomoc jest bezpośrednio związana z wywożeniem produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów badań lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek. Uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych. Udzielonej w sektorze górnictwa.

Formy pomocy.

Do form pomocy należą: odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenie opłaty w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zaległości oraz opłaty prolongacyjnej.

Pomoc indywidualna.

Istnieją przypadki ulg podatkowych, które stanowią pomoc indywidualna. Pomoc indywidualna może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską. Pomoc indywidualna dotyczy między innymi przypadków, w których ogólna wartość pomocy brutto stanowi równowartość, co najmniej 15000000 euro, lub wnioskującym o pomoc jest średni przedsiębiorca realizujący proces restrukturyzacji. Za pomoc indywidualną uważa się też sytuację, gdy ogólna kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowi równowartość, co najmniej 25000000 euro oraz wielkość pomocy wynosi, co najmniej 50%. Ostatnia sytuacja dotyczy głównie branży hutniczej żelaza i stali lub sektora włókien syntetycznych. Może też być udzielona, jeżeli inwestycje dotyczą przetwarzania i obrotu wybranymi produktami rolnymi.

Pomoc na nowe inwestycje.

Tego rodzaju pomoc jest uwarunkowana konieczności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w regionie lokalizacji inwestycji, od co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia inwestycji i wkład przedsiębiorcy wniesie, co najmniej 25%. Każdy przedsiębiorca ubiegający się o taka pomoc musi złożyć oświadczenie o spełnianiu tych wymogów.

Co zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nowe inwestycje?

Do tego rodzaju kosztów zaliczyć można: wydatki na grunty, budynki, maszyny oraz wszelkiego rodzaju urządzenia. Koszty te obejmują również nabywanie nowych technologii przez nabycie praw patentowych. Można również skorzystać z pomocy obejmującej koszty zatrudnienia związane jednak ściśle z nowo tworzonymi miejscami pracy. Pomoc ta to zwrot kosztów dwuletnich wydatków na wynagrodzenie brutto oraz pokrycie wszelkich składek społecznych. Aby skorzystać z tej pomocy należy spełniać warunki: nowe miejsca pracy związane z nowa inwestycją oraz utworzenie ich w przeciągu trzech lat od dnia zakończenia inwestycji. Nowo stworzone stanowiska pracy powinny być utrzymane przez czas minimum pięciu lat. Większość pomocy udzielanej brutto na nową inwestycję oblicza się na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów zatrudnienia. 

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!