Skutki podatkowe leasingu

Ogół zasad dotyczących leasingu na samochód określone są w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta mówi, że tego typu koszty, a więc związane z dzierżawą pojazdu nie mieszczą się w tzw. kilometrówce. Na początku bieżącego roku rozpoznano zaś sprawę, w której to organy podatkowe nałożyły na spółkę zawyżoną kwotę wydatków, z tytułu uzyskania przychodów na skutek bezzasadnego zaliczenia do nich wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.

Osąd, uwarunkowany został tym, iż wg organów podatkowych zasady dzierżawy samochodu, nie były zgodne z obowiązującym prawem. Stanowisko to poparł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sugerując że prawo do zaliczania w koszty uzyskania przychodów posiada jedynie podatnik, który pociąga za sobą wydatki pojazdu, który do niego nie należy. Niemniej, istnieją tu pewne ograniczenia. Mianowicie, chodzi tu o dwa aspekty. Pierwszym jest iloczyn przejechanych kilometrów i stawki wynikającej z odrębnych przepisów. Drugim, zależność od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przytoczonym przykładzie, podatnik nie uwzględnił tej drugiej, z wymienionych kwestii, która jest elementem obowiązkowym pozytywnie rozpatrzonej sprawy. Równie istotną zależnością jest sama umowa dzierżawy, w tej sytuacji, spółka użytkowała pojazd na podstawach umowy, niemniej nie jest ona jednoznacznym potwierdzeniem i gwarancją obniżenia podstawy opodatkowania o uiszczony przez siebie czynsz dzierżawny, a nawet wydatków, mimo iż były udokumentowane odpowiednimi fakturami. Jedynym warunkiem uznania umowy na mocy której odpłatnie przekazywany jest składnik majątku do używania innej osobie jest aby oddający rzecz był jej właścicielem. Jeśli chodzi o opodatkowanie VAT, to w przypadku leasingu pojazdu jest on często powiązany z rzeczywistą wartością samochodu. Niemniej do tematu powrócimy przy okazji sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego. Wracając do przytoczonej sprawy.

Bardzo ciekawym aspektem w tym przypadku jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mianowicie, organ uznał, iż podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, a co się z tym wiąże, ma również obowiązek pokrycia kosztów związanych z umową, ale także eksploatacją samochodu, bez prawa do ubiegania się o zwrot. Niemniej, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości iloczynu przebytych kilometrów i stawki wynikającej z odrębnych przepisów. Co ważne, podatnik nie może w tym przypadku uwzględnić kosztów związanych z comiesięczną opłatą za wynajem pojazdu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!