Skutki podatkowe łączenia spółek.

O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy, którzy planują połączenie spółek przed dokonaniem fuzji, aby nie spotkały ich niespodzianki finansowe?

Proces łączenia spółek to bardzo skomplikowana operacja. Patrząc na to z punktu widzenia podatkowego proces ten w zasadniczej części dotyczy sukcesji podatkowej związanej ściśle z przejmowanym podmiotem.  Według przepisów następca prawny jest w pełni odpowiedzialny za zaległości podatkowe poprzednika i przechodzą one na niego tak jakby były to jego własne zobowiązania. Odpowiedzialności podatkowej w żaden sposób nie można ominąć czy uniknąć. Łączenie spółek i przejmowanie jednaj z nich przez nowych zarządców wiąże się z przejęciem wszelkich nieprawidłowości podatkowych wykrytych i ujawnionych od spółki przejmowanej. Na przejmującego przechodzą również wszelkiego rodzaju obowiązki o charakterze materialnoprawnym oraz proceduralnym. Oznacza to pełny obowiązek zapłaty przez przejmującego wszystkich ewentualnych należności podatkowych wynikających z decyzji a ciążących dotychczas na jego poprzedniku. Kiedy zatem mamy wątpliwości, co do sytuacji podatkowej przejmowanej spółki, należy rozważyć czy korzystniejsze nie byłoby osiągnięcie tego samego poprzez nabycie przedsiębiorstwa. Przejmując przedsiębiorstwo a nie spółkę mamy węższy zasięg odpowiedzialności podatkowej. Zawsze, gdy decydujemy się na przejęcie spółki musimy pamiętać, że w każdej chwili możemy zwrócić się do odpowiedniego urzędu skarbowego z zapytaniem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczeniu i wysokości zaległości podatkowych. 

Jakie podatki mogą przejść na naszą spółkę?

 

Podczas łączenia spółek przepisy podatkowe nakładane na strony uczestniczące w procesie fuzji różnego rodzaju konsekwencje. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca postanowił, że podatkowi podlegają wszelkie czynności cywilnoprawne powstałe w wyniku łączenia się spółek. Natomiast według ustawy o podatku od towarów i usług łączenie spółek zostaje poza odpowiedzialnością podatkową. Nie oznacza to jednak, że czynności te nie maja żadnego wpływu na VAT. Decydująca jest tutaj ustawa zawarta w Ordynacji podatkowej sukcesja podatkowa. Jeżeli mowa o podatku dochodowym od osób prawnych skutki podatkowe łączenia z sobą spółek niezależnie jak się dokonują należy analizować na gruncie podatków dochodowych odrębnie dla spółek przejmowanych, udziałowców, akcjonariuszy, spółki przejmującej.

Jak łączą się spółki kapitałowe?

Połączenie spółek kapitałowych biorąc pod uwagę sens prawny polega na przeniesieniu całego majątku przejmowanej spółki na spółkę przejmującą. Takie łączenie może odbywać się poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca w zamian za udziały, jakie spółka przejmująca wydaje. Druga metoda jest zawiązanie spółki kapitałowej, na jaka przechodzi majątek za udziały i akcje tej nowo zawiązanej spółki. Każdorazowo w wyniku łączenia się spółek dochodzi do sukcesji praw i obowiązków podatkowych. Sukcesja podatkowa następuje zawsze wtedy, gdy występują przesłanki określone w Ordynacji podatkowej. W przypadku łączenia się spółek kapitałowych, których udziałowcami są osoby fizyczne obowiązek podatkowy nie następuje w momencie zawarcia spółki, ale w późniejszym czasie, kiedy udziały i akcje spółki będą zbywane. Tak samo dzieje się, gdy udziałowcami są akcjonariusze i osoby prawne. Przy łączeniu spółek zarówno przy przejęciu jak i połączeniu spółce powstałej nie przysługuje prawo do rozliczenia straty spółki. 

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!