Co to jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie długo oczekiwana ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Otóż w zamiarze ustawodawcy ma ona wprowadzić skuteczne instrumenty restrukturyzacji czy też naprawy przedsiębiorstwa dłużnika. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Przeczytaj go koniecznie!

Dla kogo jest przeznaczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Zacznijmy od tego, że w szczególności ma ona pozwolić dłużnikowi, a więc podmiotowi który popadł w określone problemy ekonomiczne i finansowe, na uniknięcie upadłości. Obecne regulacje zawarte ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) odnosiły się bowiem wyłącznie do sytuacji, w której dłużnik był już niewypłacalny. Natomiast przewidziane w ustawie upadłościowej procedury zapewnić miały docelowo maksymalne zabezpieczenie roszczeń wierzycieli (co nota bene nie zawsze było skuteczne), na dalszym dopiero miejscu stawiały kwestię ratowania przedsiębiorstwa dłużnika. Musisz wiedzieć, że ustawa Prawo restrukturyzacyjne nie tyle odwraca te proporcje, ochrona interesu wierzycieli pozostaje bowiem nadal kluczowa, wprowadza natomiast nowe mechanizmy i procedury, które zapewnić mają dłużnikowi wyjście z trudnej sytuacji.

Udzielenie pomocy publicznej

Warto wspomnieć także o tym, że zawarcie takiego układu w ramach procedur przewidzianych przez ustawę niejednokrotnie wiązać może się w praktyce z koniecznością udzielenia tzw. pomocy publicznej. Chodzi oto, że stanie się tak, gdy jednym z wierzycieli dłużnika będzie Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna czy też inny podmiot władający środkami publicznymi. Dajmy na to przykładowo, jeżeli w ramach ugody z dłużnikiem Skarb Państwa zgodzi się na rozłożenie wierzytelności na raty lub częściowe jej umorzenie, udzieli w ten sposób określonego wsparcia finansowego dla przedsiębiorcy ze środków publicznych. Otóż, zgodnie z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (artykuł 107), do przestrzegania których Polska jest oczywiście zobowiązania, udzielanie pomocy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych jest co do zasady zakazane. Musisz wiedzieć o tym, że pomoc taka zakłóca bowiem zasadę wolnego rynku, będącą jednym z podstawowych fundamentów wspólnoty europejskiej. Ale od powyższej zasady przewidziano wyjątek, otóż pomoc publiczna dla przedsiębiorców może być udzielona wyjątkowo, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego organu w ramach tzw. procedury notyfikacji. Dodatkowo przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne mają za zadanie zbadać, czy udzielana pomoc jest dozwolona.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!