Kiedy członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom społecznym

Członek zarządu jest mianowany na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. To powołanie nie jest jednak tytułem do ubezpieczeń społecznych. Płatnik musi sam rozstrzygać czy powołanie danej osoby do zarządu było związane z więzią, która skutkuje koniecznością naliczania należności do składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jeśli chodzi o członka zarządu spółdzielni to powołany na podstawie Kodeksu pracy jest traktowany jako pracownik.

Natomiast powołanie członka zarządu będzie realizowane zgodnie z kodeksem prawa handlowego bądź też zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy. W rozumieniu kodeksu pracy takie powołanie będzie nawiązaniem stosunku pracy. By dochodziło wraz z takim powołaniem do nawiązania więzi prawnej o pracowniczym charakterze tak muszą stanowić o tym jakieś inne przepisy. Członek zarządu w spółce prawa handlowego Powołanie członka zarządu zgodnie z kodeksem spółek handlowych będzie oznaczać powierzenie mu wykonywania funkcji. Członek zarządu jest powołany i odwołany przy uchwale wspólników. Inaczej może jednak stanowić umowa spółki. Powołanie przez organ na członka zarządu będzie tworzyć stosunek organizacyjny. Będzie się to charakteryzowało stworzeniem więzi prawnej między stronami ale nie będzie nawiązania stosunku pracy czy stosunku cywilnego, który będzie odnosił się do wykonywania czynności na rzecz podmiotu, który zatrudnia. Samo powołanie członków zarządu spółki nie decyduje o tym, że taka osoba staje się pracownikiem czy zleceniobiorcą. Nie prowadzi również działalności gospodarczej. Takie rozstrzygnięcia w swoich wyrokach potwierdza również Sąd Najwyższy. Członek zarządu, którego poza powołaniem i stosunkiem organizacyjnym, który z tego wynika nie łączy nic więcej z podmiotem zatrudniającym nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym czy zdrowotnym. Również strony decydują o tym czy taki stosunek będzie tylko rodził obowiązek wykonania pewnych prac czy będzie wiązał się z wynagrodzeniem. Wynagrodzenie, które będzie wypłacone członkowi zarządu, który działa jedynie w ramach powołania nie będzie stanowić podstawy do tego, by płacić składki zus. Będzie to wynikać z tego, że jak traktuje ustawa o ubezpieczeniach społecznych kwestie związane z postanowieniami dokonywanymi na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Z tego powodu osoba, która pełni jedynie rolę członka zarządu nie będzie objęta systemem ubezpieczeń społecznych, jeśli takiej osoby nie będzie dotyczył stosunek pracy lecz jedynie stosunek organizacyjny, który wynika z powołania nie z zatrudnienia.

Taki pogląd potwierdza zarówno Zus w swoich działaniach oraz prowadzonych interpretacjach co związane jest z przedstawianymi uzasadnieniami. W swoich interpretacjach zus powołuje się właśnie na ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i po jej przepisach potwierdza, że w takim przypadku nie będzie obowiązku objęcia obowiązkowym systemem ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!