Spóźnione zgłoszenie wniosku o upadłość

Jeśli wniosek o upadłość spółki z o. o. nie będzie zgłoszony w należytym terminie może się z tym wiązać pojawienie się bardzo licznych konsekwencji między innymi dla członków zarządu. Będzie się to bowiem wiązało między innymi zagrożeniem dla ich prywatnych majątkowych. Wierzyciele spółki mogą bowiem żądać zapłaty zobowiązań bezpośrednio od członków zarządu. Dalej może się także pojawić zakaz prowadzenia działalności gospodarczej a w pewnych przypadkach także odpowiedzialność karna. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość Upadłość powinna być zgłoszona w stosunku do takiego dłużnika, który jest niewypłacalny. Zazwyczaj niewypłacalność to stan, gdy nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Do zgłoszenia wniosku zobowiązani są członkowie zarządu i powinno to być dokonane w terminie dwóch tygodni od powstania stanu niewypłacalności.

 

Odpowiedzialność karna

Jeśli nie zostanie złożony przez członka zarządu stosowny wniosek to będzie to przestępstwo. Jest to określone w kodeksie spółek handlowych a odpowiedzialność karna zostaje ustanowiona również w kodeksie karnym. Jest to obowiązek dłużnika, który musi być zrealizowany w określonym ustawowo terminie. Zakaz prowadzenia działalności Jeśli dana osoba nie wykonała takiego zobowiązania ze swojej winy to tak naprawdę może wobec niej być między innymi orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Taki zakaz może odnosić się również do pełnienia niektórych funkcji. Jest to zakaz określony czasowo. W czasie podejmowania stosownej decyzji sąd musi wziąć pod uwagę jak bardzo jednostka przyczyniła się do tego, że wniosek nie był złożony i jakie to miało znaczenie w stosunku do wierzycieli.

 

Odpowiedzialność za długi spółki

W niektórych przypadkach członkowie zarządu takich spółek, które są niewypłacalne będą także wyzwani do tego, by płacić długi spółki. Będą w takim przypadku odpowiadać swoimi prywatnymi majątkami za wszystkie zobowiązania spółki również takie o publicznoprawnym charakterze. Możliwość przeprowadzenia takiej egzekucji wynika z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, który podkreśla, że jeśli egzekucja z majątku spółki z o.o. nie będzie wystarczająca może dojść także do solidarnej odpowiedzialności za jej zobowiązania po stronie członków zarządu. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciele mogą się domagać całego długu od wszystkich jak i też od niektórych członków takiego zarządu spółki. W rzeczywistości jest to dla członków zarządu przepis niekorzystny, który znacząco pogarsza ich sytuację w przypadku, gdy spółka jest niewypłacalna. W momencie gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna to członkowie zarządu będą już odpowiedzialni za jej długi całym swoim majątkiem.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności za długi

Trzeba jednak zauważyć, że taka odpowiedzialność członków zarządu nie będzie miała charakteru bezwzględnego. Są pewne sytuacje, w których mogą się oni skutecznie bronić i zwrócić uwagę na trzy okoliczności

- zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o upadłość i wszczęcie postępowania układowego

- fakt, że niezgłoszenie takiego wniosku w terminie nie było związane z winą po stronie takich członków zarządu

- mimo tego, że nie był zgłoszony stosowny wniosek to i tak wierzyciele nie ponieśli w związku z tym żadnej szkody.

Aby wykazać, że wniosek był złożony w odpowiednim czasie trzeba jednocześnie pokazać, kiedy był złożony.  tym przypadku bowiem moment złożenia takiego wniosku także ma swoje istotne znaczenie i trzeba na tą kwestię zwracać szczególną uwagę, jeśli członkowie zarządu chcą potem uchylić się od odpowiedzialności całym swoim majątkiem.

 

Wsparcie: nwlegal.pl

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!