Sprawozdanie finansowe, korekta

Patrząc przez pryzmat rozporządzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie należy narzucać obowiązku zmiany w przychodach i kosztach z poprzednich lat, o ile miały one miejsce w roku bieżących. Wiele osób, wiąże z tą decyzją nadzieje, jakoby miałaby ona zmienić surowe podejście organów podatkowych, które dotychczas uważały, że w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmniejszenie przychodów należy dokonać korekty przychodów za okres, w którym przychód ten pierwotnie powstał.

Zasada ta, obowiązuje każdego podatnika, niezależnie od tego, czy prowadzi ona księgi rachunkowe czy nie. Kwestę tę, reguluje prawo bilansowe, które po korekcie mówi, o tym że skorygowanie wyniku finansowego wynikającego z czasu przeszłego, zależy od różnych czynników. Po pierwsze, należy ustalić czy zdarzenie, którego wynikiem jest korekta, miało miejsce w bieżącym okresie czy też w czasie nawiązania umowy. Faktem, przemawiającym za korektą, jest przypadek, w którym jedna ze stron zawierających umowę, uzgodniła bezwarunkowy zwrot towarów w przyszłym roku. Po drugie, należy przyjrzeć się temu, czy sprawozdanie zostało już sporządzone, czy nie. Jeśli tak, to istotną kwestią jest sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone przez właściwe organy. Póżniej, można przejść do rzeczywistych skutków tego zdarzenia. W przypadku gdy dostawca skonta odbiorcy w związku z uprzednią zapłatą w poprzednim roku, to konsekwencje tego zdarzenia mogą być brane pod uwagę w terminie w udzielenia skonta. To jedyna sytuacja, w której możliwe jest zmniejszenie przychodów. Reasumując, jeśli skonto odnosi się do przychodów z ubiegłego roku, to nie ma możliwości korekty przychodów zeszłorocznych, sprawozdania, brane mogą być pod uwagę tylko bieżące skutki. W odwrotnej sytuacji gdy kontrahent zawierając umowę, nie określił dokładnego terminu sprzedaży towarów, to jest możliwość zwrotu dostawcy, a w konsekwencji konieczność ujęcia jego skutków w poprzednim roku. W przypadku nieznaczących skutków, sprawozdania sporządzonego, to należy je ująć w dacie zwrotu towarów. Nieco więcej komplikacji występuje, gdy zdarzenia nastąpiły już po zatwierdzeniu sprawozdania wtedy, sprawy związane z przychodami, uwzględnia się w bieżącym okresie. Tu, jednak niezbędnym jest przeanalizowanie istotności zdarzenia. W sprawie korekty kosztów po sporządzeniu sprawozdania stanowisko objął również sąd, w głośniej sprawie z marca bieżącego roku. Naczelny Sąd Administracyjny, stanął w obronie podatników, sugerując iż korekta powinna dotyczyć tych okresów, w których zaliczono wydatki w pierwotnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

Argumentem organu sprawiedliwości, była sytuacja w której nastąpiła sytuacja po sporządzeniu sprawozdania, w której konsekwencji podatnik musiałby ponieść finansowe konsekwencje w postaci odsetek itp. co nie jest zgodne z prawem, ponieważ wina podatnika nie zostaje w tej sytuacji potwierdzona. Stanowisko sądu odnosi się jednak do indywidualnych sytuacji, jednak większość z nich rozwiązywało się na korzyść podatnika. Zjawisko to, wizualizuje chaotyczną procedurę rządzącą podatkami. Jest to krok milowy do zmiany tych restrykcyjnych przepisów, które nie zawsze odnoszą się do stanu rzeczywistego. W efekcie tej podatkowej rewolucji, powstały warunki do spełnienia, które są czynnikiem decydującym o korekcie, są to sytuacje w których: sprawozdanie nie jest jeszcze zatwierdzone, zdarzenie korygujące jest istotne dla prezentacji wiernego i rzetelnego obrazu działalności jednostki, zaistnienie i skutki takiego zdarzenia można było przewidzieć w chwili zaistnienia zdarzenia pierwotnego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!