Zwolnienie od kosztów notarialnych – jak uzyskać?

Zdarza się, że w pewnym momencie w życiu widujemy notariusza częściej niż byśmy tego chcieli. Wiąże się to z odpowiednio wysokimi kosztami czynności notarialnych, takich jak udzielanie pełnomocnictw czy zawieranie umów. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwość w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej reguluje górną granicę stawek za konkretne działania notariusza. Co zrobić w sytuacji, w której nie stać nas na opłaty?

  1. Koszty notarialne

Dla wielu rodzin wielodzietnych lub posiadających niske przychody, odwiedziny u notariusza przychodzą z bólem serca. Pomimo regulacji maksymalnej wysokości taksy notarialnej koszty mogą okazać się zbyt duże dla wielu osób.

W takiej sytuacji osoby mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów notarialnych na podstawie art. 6 § 1 Prawa o notariacie. Wniosek składamy do własciwego dla miejsca zamieszkania Sądu Rejonowego. W dokumencie należy uzasadnić dlaczego konieczne jest zwolnienie od kosztów notarialnych oraz dołączyć urzędowy formularz z oświadczeniem o stanie materialnym jednostki. Następnie Sąd rozpatruje stosowność wniosku oraz w razie pozytywnego rozpatrzenia, wyznacza notariusza, który wykona daną czynność na koszt Skarbu Państwa.

  1. Ustawa prawo o notariacie art. 6

§ 1. Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

§ 3. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

§ 4. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy, o której mowa w art. 5.

§ 5. Do rozpoznania wniosku, o którym mowa w § 1, oraz przyznania notariuszowi wynagrodzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z uwzględnieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!