Ewidencja bilansowa rezerw na świadczenia pracownicze

Podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe będą zobowiązane do tego, by tworzyć bierne rozliczenia między okresami na świadczenia pracownicze. W bilansie jest to wykazywane jako rezerwa na zobowiązania. Każda jednostka powinna uwzględniać rezerwy na jej ryzyko i grożące straty. Nawet w sytuacji, gdy będzie dochodziło do tego miedzy końcem roku a zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Jeśli chodzi o tworzenie biernych rozliczeń między okresami to będzie się to wiązało z tym, że koszt wypłaty świadczenia będzie odniesiony na wyniki finansowe przez lata, w których pracownik był zatrudniony. W przypadku gdy biernego rozliczenia nie tworzono to koszt wypłaty świadczenia obciąża jedynie ten okres, w którym było należne to świadczenie. Jeśli odstąpi się od obowiązku tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze będzie to miało miejsce wtedy gdy wartości nie wpływać będą na rzetelność i jasność przedstawianej sytuacji firmy i nie będą miały wpływu na finansowy wynik tej firmy. Można odstąpić od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w pewnych przypadkach. Przesłanką może być między innymi to, że nie ma układów zbiorowych pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, gdzie będą regulowane obowiązki wypłaty jubileuszowych nagród i świadczeń. Jeśli chodzi o tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze to powinno się to dziać w ramach szacowania. I technika tego szacowania jest określona przez standardy rachunkowości. Tworzenie biernych rozliczeń najczęściej będzie dotyczyć takich świadczeń jak:

- odprawa emerytalna, rentowa, pośmiertna

- wynagrodzenie na czas urlopu, który nie był wykorzystany

- nagrody z okazji jubileuszu

- premie związane z wypracowanym zyskiem

- odprawy, które związane są z rozwiązaniem umowy o pracę z tymi, którzy mają stanowiska kierownicze

. Stosowanie biernych rozliczeń międzyokresowych przy kosztach na oprawy emerytalne oraz rentowe będą wpływać na wynik bilansowy w chwili, gdy będą stworzone. Wynik podatkowy będzie zmieniony dopiero, gdy już będzie poniesiony faktyczny wydatek na świadczenia pracownicze. Rezerwy na świadczenia pracownicze są wykazywane w pasywach w zobowiązaniach przy podziale na:

- długoterminowe- rezerwy, dla których czas wykorzystywania będzie dłuższy niż okres 12 miesięcy

- krótkoterminowe - takie rezerwy, które maja być wykorzystane w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego

Tworzenie rezerw i biernych rozliczeń powinno się znajdować również w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. I fakty ich stworzenia powinny być opisane w ramach podania takich danych: - cel utworzenia - stan na początek - zwiększenie w trakcie - zmniejszenie w trakcie - stan na koniec. Rozliczenia międzyokresowe bierne będą podlegały ujęciu w ewidencji księgowej po stronie WN konta zespołu 4 i 5. Podobnie będzie się podwyższać wysokość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeśli nie będzie wykorzystywane w części bądź też w całości bierne rozliczenie międzyokresowe można będzie zmniejszyć stan biernego rozliczenia oraz kosztów działalności operacyjnej, które będą poniesione w okresie, kiedy ma być wykonane sprawozdanie oczywiście jeśli zobowiązanie związane z tym rozliczeniem będzie mniejsze bądź też w ogóle nie powstawało.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!