Nieruchomość

W ramach granic własności nieruchomości, które są wyznaczone przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie będzie trzeba mówić zarówno o tym co znajduje się nad nieruchomością jak i też tym co jest pod jej powierzchnią. W ramach własności gruntowych nieruchomości znajdują się także powierzchniowe wody oraz wody w studniach i rowach. Natomiast własność Skarbu Państwa będą stanowić wody płynące. W ramach polskiego prawa są trzy rodzaje nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa - jest to nieruchomość, która będzie obejmowała część powierzchni ziemskiej i stanowi odrębny przedmiot własności. Do części składowych takiego gruntu wchodzą zawsze budynku oraz inne urządzenia, które są trwale z takim gruntem związane. Dotyczyć będzie to oczywiście drzew, roślin od momentu ich zasadzenia albo zasiania.

Nieruchomości budynkowe - tutaj chodzi o trwale związane z gruntem budynku, które w ramach szczególnych przepisów prawa będą stanowiły zupełnie odrębny od gruntu przedmiot własności. Dotyczyć to będzie przede wszystkim takich budynków, które są wniesione przez użytkowanie w ramach prawa użytkowania wieczystego bądź też przez rolniczą spółdzielnie produkcyjną.

Nieruchomości lokalowe - tutaj chodzi o nieruchomości, które stanowią część jakiegoś budynku i na podstawie odrębnych przepisów część takiego budynku będzie stanowić odrębny przedmiot własności. Właściciel takiego lokalu będzie także współwłaścicielem części gruntu oraz budynku w częściach wspólnych.

W przepisach kodeksu cywilnego można także znaleźć przepisy, które odnoszą się miedzy innymi do nieruchomości rolnej, Chodzi o takie nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w ramach produkcji roślin i zwierząt. Nie wyłącza się w tym względzie także prowadzenia działalności produkcyjnej na gruncie ogrodniczym, sadowniczym czy rybnym. Aby ustalić czy dany grunt ma przeznaczenie rolne powinno się skorzystać z przepisów ewidencji gruntów i budynków. Można to oczywiście sprawdzić dokładnie w ramach planów zagospodarowania przestrzennego. Superficies solo cedit to zasada, która określa, że wszystko to co zostało z gruntem związane w sposób trwały będzie dzielić los prawny takiego gruntu. To wszystko co jest wniesione, zasadzone czy posiadane będzie się stawało częścią składową takiego gruntu i jest własnością właściciela gruntu. I nie ma tutaj znaczenia kto dokonał wniesienia tych elementów. Zasada taka nie będzie jednak dotyczyć przypadków w których budynki czy lokale stanowią inne prawo własności od gruntu. W tym przypadku nie można zastosować takiej zasady dla losu prawnego tych części.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!