Co warto wiedzieć o karcie podatkowej?

Analizując przepisy związane z opodatkowaniem z wykorzystaniem karty podatkowej musimy mieć świadomość tego, że rozwiązanie takie jest wykorzystywane jedynie na wniosek podatników. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ona też jest źródłem informacji na temat tego, jakie rodzaje działalności uprawniają do wykorzystania tej formy opodatkowania.

 

Jeśli mamy do czynienia z podatnikami, którzy zmieniając formę opodatkowania kontynuują jednocześnie prowadzenie działalności gospodarczej, konieczne jest złożenie wniosku o zastosowanie karty podatkowej na druku PIT-16. Co ważne, wniosek taki może zostać złożony najpóźniej 20 stycznia roku podatkowego. Gdy mamy do czynienia z osobami, które rozpoczynają dopiero prowadzenie działalności gospodarczej, w ich przypadku wniosek powinien być złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego jeszcze przed inauguracją tejże. Możliwe jest również dołączenie go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z jeszcze innymi rozwiązaniami mamy do czynienia wówczas, gdy karta podatkową zainteresowana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod postacią spółki cywilnej. W takim przypadku wniosek zgłaszają nie wszyscy, ale jeden ze wspólników.

 

Chcąc korzystać z opodatkowania kartą podatkową należy zgłosić, że prowadzi się działalność gospodarczą, nie powinno się jednak zapominać o tym, że powinna być ona wymieniona w jednej z 12 części tabeli umieszczonej w załączniku numer 3 do ustawy. Nie jest to przy tym jedyny warunek, o spełnienie którego powinniśmy zadbać. Wśród tych najbardziej istotnych wymienia się założenie, że podczas prowadzenia działalności nie korzysta się z usług osób, które nie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba, że mowa jest tu o tak zwanych usługach specjalistycznych. Osoby myślące o takiej formie opodatkowania powinny pamiętać o tym, że poza rodzajami działalności przewidzianymi w artykule 23 ustawy, nie mogą prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej w innej formie. Wśród wymogów, których należy przestrzegać jest i ten, który mówi o wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych w oparciu o odrębne przepisy z wykorzystaniem podatku akcyzowego. Co więcej, małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie, co podatnik, a liczba zatrudnionych nie powinna przekraczać limitów, z którymi można zapoznać się analizując załącznik do ustawy. Ostatni warunek odnosi się do samej działalności gospodarczej, oczekuje się bowiem, że będzie ona prowadzona na terenie Polski. Jeśli wniosek o ustanowienie takiej formy opodatkowania zostanie przyjęty, zadaniem spoczywającym na naczelniku urzędu skarbowego jest wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego przyjmującego stałą wartość w danym roku podatkowym.

 

Gdy działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, decyzja naczelnika urzędu skarbowego musi wymieniać wszystkich wspólników. Sam wymiar podatku bazuje na stawkach określonych w ustawie, choć oczywiście określa się również rodzaj działalności, liczbę zatrudnionych osób, a nawet liczbę mieszkańców miejscowości, w której wspomniana działalność jest prowadzona.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!