Jak dochodzić praw do zachowku?

-- Dochodzenie zachówku, to jedne z najczęstszych roszczeń rozwiązywanych na drodze sądowej. Jaka zatem, powinna być postawa i sposób działania by sprawa rozstrzygnięta została pomyślnie?

Na początku, niezwołocznie jest wypłacenie zachówku przez spadkobiercę jako odpowiedź na pierwsze żądanie uprawnionego, w innym razie, uprawniony ma prawo dochodzenia zachowku przed sądem, na okres 3 lat, od momentu ogłoszenia ostatniej woli. Istotną kwestią w tym wypadku, jest dokumentacja niezbędna dla potwierdzenia testamentu, chodzi tu o akt zgonu i/lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Kiedy i w jakich sytuacjach można dochodzić zachowku? Ważnym elementem jest tu czas, ponieważ swoich roszczeń uprawniony może domagać się w okresie nieprzekraczającym trzech lat, od momentu ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku (zdarza się bardzo rzadko), po upływie tego czasu sprawa ulega przedawnieniu. W tym czasie, uprawnieni do zachowku nabywają roszczenie do spadkodawców (lub obdarowanych) o wypłatę zachowku. Istnieją dwie możliwości przekazania darowizny. Pierwszą z nich jest umowa ustna, która mimo tej formy przekazu powinna być potwierdzona, dla udokumentowania zrzeczenia się roszczeń, w formie oświadczenia:

"Oświadczam, iż przyjąłem/przyjęłam należy mi zachowek w wysokości (kwota). Tym samym zrzekam się dalszych roszczeń w stosunku do spadkobierców."

W przypadku pojawienia się komplikacji w tym procesie, można dochodzić swoichpraw za pośrednictwem sądu cywilnego, znajdującego się w okolicy miejsca zamieszkania spadkodawcy. W procesie sądowym biorą udział dwie strony: powód (osoba uprawniona) oraz pozwany (spadkobiercy, obdarowani), zaś elementami pobocznymi są sporządzone wnioski, a także wartość zacowku. Jeśli chodzi o wartość, to kwotę bez wyjątku zaokrągla się do złotówki w górę, sprawa komplikuje się jednak, jeśli omawiamy wniosek, który różni się w zależności od dwóch aspektów.

Pierwszym z nich jest sytuacja, w której dział spadku nie był dokonany, wtedy też wnioskuje się o zasądzenie od pozwanych solidarnie kwoty z tytułu zachowku, wraz z odsetkami ustawowymi liczonym od dnia wniesienia pozwu. Drugim, sytuacja w której spadkobiercy uprzednio dokonali działu spadku, wtedy wzór wniosku obejmuje, zarządzenie skierowane imiennie do poszczególnych pozwanych oraz kwotę. Ponadto, każdy z wyżej wymienionych wnioseków obejmuje również zasądzenie od pozwanych kosztów procesu wg norm przepisanych i przeprowadzenie postępowania pod nieobecność powoda. Dochodzenie zachowku na drodze sądowej, musi zawierać w sobie również uzasadnienie, to z kolei zawiera w sobie okoliczności sytuacji spadkowej oraz wysokość spadku.

Dowodami w sprawie, jest to wszystko co pozwoli ocenić wartość majątku oraz akta postępowania spadkowego. By powołać się na nie wystarczy wskazać sygnaturę tych akt. Dodatkowo niezbędne jest przedstawienie wyliczeń wynikających z wysokości zachowku. Chodzi tu o wysokość udziału, wartość majątku oraz wyliczenie zachowku. Ostatnim etapem dochodzenia zachowku na drodze sądowej, jest wpis sądowy który zależy od wartości przedmiotu roszczenia, tu podobnie jak w przypadku wysokości spadku, kwotę zaokrągla się do złotówki, wnosi się go wraz z wniesieniem powództwa.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!