Sposób sporządzania umowy przedwstępnej

Specyfika umowy przedwstępnej, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że nie ma do niej przypisanego wzoru, bowiem musi być ona sporządzana każdorazowo, a jej treść musi myć powiązana ściśle z transakcją, której dotyczy. Zarówno treść, jak i forma dokumentu jest istotną kwestią przebiegu transakcji, dlatego nim przystąpimy do tworzenia umowy przedwstępnej, warto zapoznać się z zasadami, które dotyczą właściwego sporządzania tego typu arkuszy. Jeśli w grę wchodzi zakup/sprzedaż przedmiotów o dużej wartości, jak choćby nieruchomości czy pojazdów, należy sporządzać dokument za pośrednictwem kancelarii notarialnej, dlatego trzeba uwzględnić również koszty tych usług.

Pierwszym istotnym elementem umowy przedwstępnej, jest forma, jednak ta część, nie rządzi się restrykcyjnymi zasadami, ponieważ umowa przedwstępna może być ujęta w każdej formie, wyjątkiem jest transakcja dotycząca nieruchomości, którą można zawrzeć w akcie notarialnym. Od formy, ważniejsze jest jednak właściwe określenie stron, a więc osób których dotyczy umowa. Podstawowe informacje jakie trzeba ująć to: -imię i nazwisko, -data urodzenia, -imiona rodziców, -adresy zamieszkania, -numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), - opcjonalnie numer PESEL, Dodatkowo, jeżeli którakolwiek ze stron, prowadzi działalność gospodarczą, to niezbędne jest podanie numeru NIP i przedstawienie ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółek konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS spółki. Kolejnym elementem, jest sporządzenie oświadczenia, które mówi o tym, iż jedna ze stron, jest właścicielem przedmiotu, którego dotyczy transakcja. Następnym krokiem jest opis przedmiotu. Tu, występuje podział na: 

-nieruchomość, w tym wypadku należy podać jej położenie, powierzchnię oraz zapis z księgi wieczystej

-ruchomość, najczęściej pojazdy, tu, ważne jest podanie koloru, modelu, roku produkcji, numeru silnika i numeru rejestracyjnego. Opcjonalnie, stan techniczny.

W kwestii stron, leży również ustalenie ceny sprzedaży przedmiotu oraz sporządzenie specjalnego oświadczenia. To bez czego umowa przedwstępna nie miałaby mocy prawnej, to przede wszystkim data i miejsce sporządzenia. W tej rubryce, można również określić termin, a więc dnia z którym nastąpi urzeczywistnienie warunków umowy, jak na przykład wydanie sprzedanego przedmiotu. W umowie przedwstępnej, zawiera się również aspekty które mają niejako zabezpieczyć obie strony. Chodzi tu głównie o zadatek i karę umowną, wtedy też niezbędne jest umieszczenie kwoty, jaką będą wynosić wyżej wymienione sankcje. W omawianym dokumencie, należy również sprecyzować formę płatności, określić czy ma to być jednorazowa wpłata czy też ratalna. W umowie przedwstępnej warto uwzględnić to, która ze stron ponosi koszty przebiegu transakcji, a także warto określić sytuacje, w których jedna ze stron może odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek sankcji. Zwieńczeniem dokumentu, które uprawomocnia umowę przedwstępną są własnoręczne podpisy stron, jednoznaczne z zgodą z warunkami umowy.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!