Skutki podatkowe sprzedaży środka trwałego w okresie amortyzacji

- W momencie, gdy nastąpi zbycie środka trwałego w okresie amortyzacji trzeba podjąć odpowiednie porządkowanie ewidencji środków trwałych. Trzeba wziąć pod uwagę jakie skutki w sferze podatkowej może taka sytuacja wywoływać. Zbycie środka trwałego powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej.

 

Dlatego warto się nad tym bardziej zastanowić. Według wyroków sądów zakłada się, że zbycie środka trwałego będzie stanowić przychód danej działalności, jeśli środek był umieszczony w ewidencji i dlatego musi to być wzięte pod uwagę, gdy dokonuje się rozliczeń związanych między innymi z opodatkowaniem. Jak amortyzować środki trwałe o niskiej wartości W związku z tym, że pojawia się przychód to pojawia się także kwestia kosztów uzyskania przychodu, a więc koszty jakie były poniesione na nabycie środka trwałego pomniejszone o odpisy z nim związane na gruncie amortyzacyjnym. Istotną kwestią będzie także możliwość skorzystania ze zwolnień jakie dotyczą między innymi spraw podatkowych. Warto na samym początku zauważyć, że w tym zakresie mamy również pewne zmiany od jakiegoś czasu. W 2013 roku zwolnienie od podatku VAT mogło dotyczyć jedynie towarów używanych pod warunkiem, że nie dotyczyło ich prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od naliczonego. Od 2014 roku zwolnione są dostawy towarów wykorzystywane jedynie na cele działalności zwolnionej od podatku. Nie ma już rozgraniczenia, które dotyczyłoby towaru używanego. Na gruncie podatku od towarów i usług trzeba także zwracać uwagę na przepisy ustawy, które tego dotyczą. Czynnemu podatnikowi VAT, który nabywa towary i usługi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po skończeniu roku ma on możliwość obniżenia podatku należnego od naliczonego i powinien dokonać korekty kwoty podatku odliczonego. Jeśli chodzi o towary i usługi, których nie zalicza się przed podatnika do środków trwałych czy wartości niematerialnych to będą one podlegać amortyzacji. Dodatkowo trzeba także wziąć pod uwagę, że korekta będzie dokonana w ramach deklaracji podatkowej, którą składa się za pierwszy rozliczeniowy okres, który następuje po roku podatkowym, za który dokonywana jest korekta. W przypadku działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W sytuacji, gdy w okresie nastapi sprzedaż towarów bądź też zostaną opodatkowane będzie się uważać, że towary i usługi nadal są wykorzystywane na potrzeby czynności związanych z opodatkowaniem u podatnika aż do okresu korekty.

 

Wtedy trzeba zadbać o to, by dokonać jednorazowo korekty, która będzie się odnosić do całego okresu. Korekta powinna być dokonana w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła sprzedaż. Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny Pod kątem księgowym bardzo ważną kwestią będzie między innymi to kiedy można dokonać odpisów amortyzacyjnych. Dokonuje się ich zawsze od wartości początkowej całego środka trwałego, co następuje po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Nie można także zapominać o tym, że w ewidencji musi zostać wprowadzona również kwota przychodu jaki będzie uzyskany w związku ze zbyciem środka trwałego. Dalej natomiast umieszcza się wydatki jakie poniosło się na nabycie środka trwałego. Te kwestie w dłuższej perspektywie pozwalają na ostateczne rozliczenie tych spraw i doprowadzenie tego wszystkiego do należytego porządku.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!