Umowa o pracę - jak ją sporządzić?

Przede wszystkim zawarcie stosunku pracy polega na wzajemnym złożeniu oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę. Zdecydowanie najczęściej oświadczenia te wyrażone są w umowie o pracę, która kreuje stosunek prawny między wymienionymi stronami. Zwykle doniosłość umowy o pracę wymaga, aby była ona formułowana poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, jak poprawie sporządzić umowę o pracę. Przeczytaj go koniecznie!

Co mówi Kodeks Pracy na temat umowy o pracę?

Zacznijmy od tego, że przepisy Kodeksu pracy nie dają wielu wskazówek, co do sposobu zawarcia umowy o pracę. Otóż art. 29 § 2 sugeruje, że umowa taka powinna zostać zawarta na piśmie. Ale nie przewiduje żadnych konsekwencji innej formy jej zawarcia. Artykuł w dalszej części daje wręcz do zrozumienia, że forma ustna zawarcia umowy o pracę również jest możliwa, polecając pracodawcy, który nie zawarł umowy o pracę w formie pisemnej, aby najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdził na piśmie wzajemne ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pomimo takiej konstrukcji przepisu, niewątpliwie najlepszą formą zawarcia umowy o pracę jest forma pisemna. Chodzi oto, że pozwoli ona stronom na powoływanie się na nią w razie wątpliwości co do istnienia stosunku pracy lub zawartości jego treści.

Elementy, które powinna zawierać umowa o pracę

Warto wspomnieć także o tym, że art. 29 § 1 k.p. przewiduje także elementy, jakie umowa o pracę powinna zawierać. I są to: strony umowy, rodzaj umowy, data jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia. Strony mogą w umowie o pracę zawrzeć także inne postanowienia, gdyż wyliczenie z art. 29 k.p. ma charakter otwarty. W związku z tym wprowadzając do umowy dodatkowe postanowienia, należy jednak pamiętać, że postanowienia takie nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia Kodeksu pracy, postanowień układów zbiorowych pracy, jeśli takimi objęty jest dany pracownik, oraz obowiązujących u pracodawcy regulaminów i statutów. Ponadto prawodawca, aby ułatwić procedurę zawierania umowy o pracę stronom stosunków pracy, przewidział gotowy wzór umowy o pracę. A zawiera go załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U 1996, nr 62, poz. 286). Oczywiście nie ma przeszkód, aby strony same sporządziły umowę o pracę, nie korzystając z pomocy rozporządzenia.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!